Svet optiky

Expozícia sa zaoberá podstatou a vlastnosťami svetla. Skladá sa z nasledujúcich častí: Šírenie svetla, vlny a vlnová optika, spektroskopia.

Princíp:

Šírenie svetla – Optická sústava je založená na princípoch geometrickej optiky a umožňuje priblížiť aj princíp korekcie očných nedostatkov. Geometrická optika je časťou optiky, ktorá sa zaoberá šírením svetla v prostredí s veľkými rozmermi v porovnaní s vlnovou dĺžkou svetla. Odraz a lom vzniká na rozhraniach prostredí s rozdielnou optickou hustotou (napríklad vzduch – voda). Uhol lomeného svetla pre dané prostredie je vyjadrený indexom lomu.

Vlny a vlnová optika – Vlnová optika je časťou optiky, ktorá sa zaoberá vlnovými vlastnosťami svetla v skalárnom (lineárnom) priblížení. Interferencia opisuje šírenie vlnenia od viacerých zdrojov. Difrakcia je zmena smeru šírenia žiarenia v dôsledku prekážky.

Spektroskopia – Spektrálna charakteristika reprezentuje informáciu o zastúpení jednotlivých vlnových dĺžok – farieb v danom optickom žiarení – svetle.

Postup:

Šírenie svetla – Vytvorte si vlastnú optickú sústavu a sledujte javy lomu svetla.

Vlny a vlnová optika – Pozorujte šírenie svetelných vĺn a javy vlnovej optiky ako je interferencia a difrakcia.

Spektroskopia – Natáčajte hranol voči jednému zo svetelných zdrojov a sledujte ako sa rozkladá svetelný lúč.

OBLASŤ: Vlnenie, Svetlo, Optika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Xenónová výbojka – vyžaruje svetlo veľmi podobné dennému svetlu zo slnka. Vlnovú dĺžku takého svetla vníma ľudský zrak najlepšie (vidí viac ako pri klasických halogénových žiarovkách), a preto je tento typ svetla vhodný pre vybavenie vozidiel.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina