O nás

V Zážitkovom centre vedy Aurelium sa ponoríte do sveta vedy naživo. Interaktívne exponáty umožňujú návštevníkovi, aby sám objavoval vedecké poznatky skryté v zábavnom experimente. Poznanie a objavovanie sa tu mení na inteligentnú zábavu.

Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Zážitkové centrum vedy Aurelium je primárne určené  pre mládež od 12 rokov, keďže exponáty vyžadujú základné znalosti fyziky, ktoré návštevníkom pomôžu pri ďalšom rozvoji vedomostí.

Interiér

Čo ponúka centrum vedy?

Rovnako ako klasické múzeum využíva aj centrum vedy exponáty, tie však nemajú hodnotu historickú, ale náučnú. Základom je priama interakcia návštevníka s exponátmi. Počas vašej návštevy u nás stretnete aj kvalifikovaných lektorov, ktorí sú k dispozícií, aby vás naviedli k objavovaniu a experimentom s exponátmi. Centrum vedy ponúka približne 100 interaktívnych exponátov z rôznych oblastí vedy a techniky. Rozkladá sa na ploche s rozlohou 2500m² a je rozdelené do 6 základných častí.   Nájdete tu exponáty so zameraním na fyziku, matematiku, chémiu, elektrotechniku, magnetizmus, termodynamiku, strojárstvo, robotiku, optiku, ale aj sekciu venovanú prírode a ľudským zmyslom. Môžete sa zoznámiť so zaujímavými javmi a princípmi, ako je napríklad fungovanie motorov – zariadení, ktoré menia rôzne druhy energie na inú energie, napr. tepelnú na mechanickú, veternú na elektrickú. Na vlastnej koži môžete spoznávať základy elektromagnetizmu, mechaniku pohybu alebo to, aký má trecia sila vplyv na pohyb. Samostatnou časťou je Teslov svet, ktorého súčasťou je Teslova cievka a ďalšie exponáty pracujúce s vysokým napätím. Svet kvapalín ponúka možnosť zoznámiť sa zo  základnými vlastnosťami kvapalín ako je viskozita, nestlačiteľnosť, zmiešavanie a hydrauliku. Taktiež máte možnosť vytvoriť si 3D odtlačok vlastného tela. Počas vašej návštevy tiež uvidíte Laserovú show.

Laserová show

Aký má účel?

Účel centra vedy je vzdelávať interaktívnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií. Ukázať, že aj veda môže byť zábavná a vzbudiť v mládeži záujem o otázky týkajúce sa vedy. Motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Ako v škole i v centre vedy je snaha o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby.

Exteriér

Komu je určené?

Centrum vedy je určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež, návštevu odporúčame deťom od 12 rokov.

Prečo názov Aurelium ?

Za názvom nášho zážitkového centra vedy Aurelium je oveľa viac ako sa na prvý pohľad zdá. Je odvodený od krstného mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významný slovenský fyzik, technik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Dokonca bol profesorom Alberta Einsteina, ktorého známy citát „Dôležité je neprestať sa pýtať“  je mottom zážitkového centra vedy Aurelium. Vážime si slovenských vedcov a chceme verejnosti sprostredkovať poznatky o ich dôležitom prínose pre spoločnosť.

Vďaka komu vzniklo Aurelium zážitkové centrum vedy ?

Zážitkové centrum vedy Aurelium bolo zriadené v rámci projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, ktorý realizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR. ZCV Aurelium v súčasnosti funguje pod MŠVVaŠ SR ako organizačná súčasť CVTI SR, sekcie NCP VaT. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu výskum a vývoj. Aurelium bolo uvedené do pilotnej prevádzky v decembri 2015 a slávnostne otvorené dňa 7. novembra 2016.