CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

CVTI SR je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Plní funkciu národného informačného centra pre rezort školstva, pre vedu, techniku, inovácie a špecializovanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky.

Poslaním CVTI SR je podporovať rozvoj vedy, techniky a vzdelávania a to budovaním a prevádzkovaním informačných systémov pre výskum a vývoj; budovaním a spravovaním knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižnično-informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť; prípravou a realizáciou projektov podporujúcich výskum, vývoj a vzdelávanie; popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti.

CVTI SR v rokoch 2013 až 2015 prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), implementovalo národný projekt PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Jeho cieľom bolo podporovať realizáciu popularizačných aktivít venovaných vede a technike na Slovensku, dosiahnuť zvýšenie povedomia a zlepšenie mienky verejnosti o vedeckovýskumnej a inovačnej činnosti vedcov.

Centrum vedecko-technických informácii SR je dlhodobo aktívne v organizovaní podujatí popularizujúcich vedu a techniku a ponúka služby v oblasti podpory vedy všetkým vedecko-technickým a informačným inštitúciám. CVTI SR spolupracuje s vysokými školami, so Slovenskou akadémiou vied ale i s inými inštitúciami. Viac informácií o aktivitách CVTI SR nájdete na http://www.cvtisr.sk/ .

 

Sídlo CVTI SR