Prúdenie vzduchu

Exponát na názornú ukážku Bernoulliho princípu prúdenia. Lopta vznášajúca sa v prúde vzduchu.

Princíp:

Exponát názorne poukazuje na Bernoulliho princíp prúdenia používaný v hydrodynamike, ktorý vyjadruje zákon zachovania energie v ustálenom toku kvapaliny alebo plynu.

Postup:

Do otvoru konštrukcie kde je koncentrovaný prúd vzduchu vložte ľahkú loptu. Ak ju umiestnite správne, bude sa vznášať. Približovaním a odďaľovaním rúk v jej bezprostrednom okolí a prúdu vzduchu máte možnosť spôsobovať jemné rovnovážne zmeny v sústave.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Bernoulliho rovnica predstavuje jednu zo základných metód pre výpočet aerodynamického vztlaku ako javu opisujúceho nadnášanie telesa v kvapaline alebo plyne. Aerodynamický vztlak umožňuje lietanie. Lietadlá ľahšie ako vzduch (tzv. aerostaty), napr. balón, vzducholoď.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina