Galtonova doska

V rámci exponátu Galtonova doska si návštevník môže hravou formou zrealizovať jednoduchý štatistický experiment. Točením rámu presypeme piesok do 2D lievikovej časti. Piesok postupne prepadne cez prekážky až k zbernému hrebeňu. Následne môžeme pozorovať, že obrazec vytvorený pieskom má tvar obrátenej paraboly- tzv. Gaussovej krivky. Gaussova krivka nám hovorí o normálnom rozdelení pravdepodobnosti. Zvyčajne sa ňou začína štatistická analýza dát získaných vedeckým experimentom. Dokážeme pomocou nej totiž overiť normálnu distribúciu dát, ktorá má byť symetrická okolo strednej hodnoty. To znamená, že distribúcia hodnôt napravo a naľavo od strednej hodnoty je taká istá pri každom náhodnom deji (za predpokladu dodržania istých štatistických predpokladov týkajúcich sa množstva meraní, výberu vzorky a zaručenia nezávislosti jednotlivých meraní).