Elektromagnetické delo

Elektromagnetickom dele môžeme stlačením tlačidla odštartovať prúdový impulz. Následkom toho nastane vystrelenie pohyblivého prstenca smerom nahor. V určitej výške, závislej od gravitačnej sily a veľkosti náboja, sa prstenec zastaví a voľným pádom sa vráti na pôvodné miesto.

Tento jav je možný vďaka tomu, že konštrukciu exponátu tvorí základňa s vodivým valcom, pohyblivým hliníkovým prstencom a dva solenoidy so spoločným magnetickým jadrom. Solenoid je druh cievky, v našom prípade vo forme elektromagnetu, ktorej magnetické pole je možné regulovať. V prípade nášho exponátu je jeden zo solenoidov napájaný jednosmerným prúdom. V okamihu stlačenia tlačidla sa v ňom indukuje magnetické pole, ktoré je magnetickým jadrom vedené cez kovový prstenec. Rýchla časová zmena magnetického poľa v prstenci zas indukuje prúdový impulz pôsobiaci proti magnetickému poľu cievky. Cievka a prstenec tak na okamih fungujú ako dva magnety s opačnou polaritou, čo sa prejaví vystrelením prstenca.

Vzťah medzi elektrickým prúdom a zmenou magnetického indukčného toku popisuje Lenzov zákon. Hovorí, že prúd indukovaný v uzatvorenom obvode má taký smer, že svojím magnetickým poľom pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala.