Výstava v Aureliu: Geopark Malé Karpaty

Výstava Geopark Malé Karpaty prezentuje geovedné, krajinárske, ekologické, archeologické, historické a kultúrne hodnoty územia chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Geopark Malé Karpaty poskytuje množstvo bohatých zážitkov a široké spektrum aktívnych možností využitia voľného času. Jedným z mnohých poslaní geoparku je prebudiť v ľuďoch nielen záujem o spoznávanie a objavovanie tohto jedinečného miesta. Odkrýva návštevníkovi aj historické udalosti, ktoré toto územie sformovali do dnešnej podoby.

Geopark Malé Karpaty s rozlohou 1199 km2 zasahuje až do  64 katastrálnych území a spája až 27 miest a obcí od Trstína, cez Pezinok, Modru až po Pernek. Toto územie je významné nielen v oblasti geológie, paleontológie a archeológie ale je bohaté aj z hľadiska mineralógie, ťažby surovín či jaskyniarstva.

Geopark Malé Karpaty
Pohľad na infopanely Geopark Malé Karpaty

Výstava v Aureliu je zameraná na environmentálnu výchovu a doplnkové vzdelávanie s edukačným obsahom. Chceme najmä v detskom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode, jej poznaniu a v konečnom výsledku aj k ochrane životného prostredia.

Tematicky sa panelová výstava zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu  alebo ťažbu nerastných surovín. V Aureliu okrem infopanelov nájdete aj autentické ukážky hornín staré až 4 mil. rokov. Návštevník sa môže zoznámiť aj s rôznymi mineralogickými vzorkami hornín a skamenelín.

Geopark Malé Karpaty panel skameneliny

Atraktívnym prvkom sú aj obrazy rôznych druhov kryštálov vytvorené špeciálnou technikou  tzv. Lentikulárnej tlače. Fotografované objekty sú snímané z viacerých uhlov, čo vytvára priestorový pocit hĺbky. Divák má pocit 3D vizuálneho zážitku.

Lentikularna tlač
Lentikularna tlač

Iniciátorom Geoparku je nezisková organizácia Barbora, ktorá sa sústredí najmä na rozvoj geoturistiky, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovanie baníckej tradície a ochrany kultúrnych pamiatok a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Zámermi iniciatívy je vytváranie a rozširovanie oddychových zón, edukačných panelov a interaktívnych prvkov.

Výstava v Aureliu potrvá do konca marca 2020. Tešíme sa na vašu návštevu.