Perpetuum mobile

Exponát znázorňuje model hypotetického stroja nazývaného Perpetuum mobile. Podstatou stroja Perpetuum mobile I. druhu malo byť dodávanie mechanickej energie bez spotreby ekvivalentného množstva energie. Druhý typ stroja, Perpetuum mobile II. druhu, mal vykonávať nekonečnú prácu využívajúc iba jeden zdroj tepla. Všetko teplo by pritom malo byť premenené na mechanickú prácu bez akýchkoľvek strát. Nakoniec, Perpetuum mobile III. druhu by mal byť stroj, v ktorom je absolútne eliminované trenie, čo by malo zabezpečiť nekonečný pohyb na báze zotrvačnosti.

Ani jeden z týchto strojov sa však nikdy nepodarilo zostrojiť. Hlavný problém týchto strojov spočíva  tom, že odporujú zákonom termodynamiky. Perpetuum mobile totiž predstavuje izolovaný systém. Prvý zákon termodynamiky nám ale hovorí, že v izolovanom systéme energia nemôže vznikať ani zanikať. Stále totiž platí princíp zachovania energie – v izolovanej sústave dokážeme energiu len premieňať z jednej formy na druhú. Druhý termodynamický zákon nám zase vysvetľuje, prečo nedokážeme vytvoriť stroj vykonávajúci prácu rovnú množstvu tepla prijatého zo zdroja. Platí totiž, že určitá časť energie sa vďaka procesom ako napr. trenie postupne rozptyľuje. Pri styku akejkoľvek pracujúcej mechanickej súčiastky so vzduchom alebo kvapalinou dochádza k energetickým stratám, tj. k úniku tepla. K treniu dochádza neustále, dokonca aj vo vákuu. To eliminuje možnosť zostrojenia Perpetuum mobile II. aj III. druhu.