Potenciál kovov

Exponát interaktívnou formou odpovedá na otázku, či dokážeme vyrobiť dobrú baterku z dvoch elektród z toho istého kovu. Ozrejmuje pritom dôležitú vlastnosť kovov – ich elektrochemický potenciál. Návštevník môže priložením svojich dlaní na kovové elektródy vytvoriť elektrický obvod, čím rozsvieti svetlá. Obvod v takto vytvorenej batérii pozostáva z troch elementov: dve kovové elektródy (anóda a katóda) a elektrolyt. Elektrolytom, t.j. prostredím, ktorého elektrická vodivosť umožňuje pohyb iónov, je v tomto prípade sám návštevník.

Striedaním elektród z rôznych kovov môžeme pozorovať, že pripojení miliampérmeter ukazuje odlišné hodnoty. Zároveň sa mení aj počet rozsvietených svetiel. Je to preto, lebo kovy sa líšia svojou schopnosťou odovzdávať a prijímať elektróny – majú rozdielny štandardný elektródový potenciál. Negatívny potenciál kovu znamená, že kov má väčšiu tendenciu v elektrolytom prechádzať vo forme katiónov. Kovy sú podľa hodnoty ich potenciálu usporiadané do tzv. Becketovho elektrochemického radu potenciálu kovov. Platí pritom, že čím sú kovy od seba v tomto rade ďalej, tým lepšiu batériu z nich môžeme vytvoriť.

.