InterCom – prenos informácií

Exponát demonštruje vývoj technológie komunikačných prostriedkov. Tieto technológie zároveň porovnáva prezentovaním ich odlišných komunikačných metód. Umožňuje prenos viacerých foriem signálu, akými sú zvuk alebo obraz. Tie sa šíria prostredníctvom elektrického vodiča alebo bezkontaktne, prostredníctvom laserového lúča. K dispozícii je na vyskúšanie telegraf a InterCom.

Telegraf je jednoduché elektrické zariadenie slúžiace na prenos údajov prostredníctvom elektrických impulzov. Pozostáva z telegrafného kľúča alebo zo spínača na vysielacej strane a z cievky s pohyblivou magnetkou na prijímacej strane. Okrem toho obsahuje dvojicu vodičov spájajúcich prijímaciu a vysielaciu stranu a tiež zdroj elektrického prúdu. Pri stlačení kľúča sa uzavrie elektrický obvod a prechádzajúci prúd spôsobí indukované magnetické pole v cievke, ktoré vychýli magnetku. Sústavu telegrafných signálov, ktoré zodpovedajú písmenám, čísliciam a iným znakom, nazývame Morseova abeceda. V grafickom prevedení sa jedná o sústavu bodiek a čiarok, kde bodka predstavuje krátky a čiarka dlhý signál.

InterCom je zariadenie, ktoré slúži na priamy transfer informácií vzdušnou cestou medzi komunikujúcimi na krátku vzdialenosť. Skladá sa z vysielacej a prijímacej stanice. Vysielač vysiela informáciu z kamery laserovým lúčom, ktorý zachytáva senzor na prijímacej stanici. Zachytená vizuálna informácia je premietaná na obrazovke prijímača. Takýmto spôsobom môžu fungovať napr. domové zvončeky, vysielačky či bezpečnostné kamerové systémy.