Základy elektromagnetizmu

Exponát ozrejmuje základné javy elektromagnetizmu. Skladá sa z troch častí: Potenciál kovov, statická elektrina a magnetické siločiary.

Princíp:

Potenciál kovov – Po priložení rúk na elektródy sa ručička na stupnici miliampérmetra vychýli. Elektródy (pol články) tvoria dva kovové vodiče z rôznych kovov ponorené do roztoku(-ov) vhodného elektrolytu. Pri uzatvorení vonkajšieho elektrického okruhu prebiehajú na elektródach elektrochemické reakcie.

Statická elektrina – Vzniká nahromadením elektrického náboja na povrchu rôznych telies a predmetov a ich výmenou pri vzájomnom kontakte. Statický náboj vzniká, keď dva materiály prichádzajú spolu do styku a opäť sa oddelia, alebo trením. To spôsobuje prevod elektrónov z jedného atómu na druhý.

Magnetické siločiary – Siločiary predstavujú smer silového pôsobenia v rôznych bodoch priestoru. Siločiara je taká krivka, ku ktorej je v každom bode vektor intenzity poľa kolmý.

Postup:

Potenciál kovov – Obojručne spojte vzorky z rôznych kovových materiálov a uzavrite tak elektrický kruh. Sledujte ako vaše vlastné telo funguje ako elektrolyt. Výslednú hodnotu elektrického prúdu môžete vidieť na vstavanom prístroji.

Statická elektrina – Otáčaním kľuky nabite guľu. Dotknite sa gule rukou a sledujte ako sa elektrostatický náboj prenesie na vás, čo zapríčiní postavenie vlasov, prípadne preskakovanie iskier. Ak sa ku guli priblížite uzemneným úderníčkom, vznikne elektrostatický výboj.

Magnetické siločiary – Zmeňte silu magnetického poľa a sledujte pohyb kvapaliny.

OBLASŤ: Elektrina, Magnetizmus, Komunikačné technológie

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Statický náboj je využiteľný v elektrostatických odlučovačoch drobných častíc z prúdu plynov, čo sa využíva v cementárňach, spaľovacích procesoch, v priemyslových procesoch s odpadom jemného prachu, atď.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina