Zábavná logika

Zábavné a náučné hlavolamy pomáhajú hravou a pútavou formou rozvíjať konvergentné a divergentné myslenie. Podnecujú kreativitu, predstavivosť a logické uvažovanie. Skladá sa z častí: Hanojská veža, trojstranná guľôčková pyramída, písmenkové skladačky, koleso, téčka, prekrývajúce sa kruhy, balančný stolík.

Princíp a postup:

Hanojská veža – Hra sa začína z pozície, kedy na jednom z tŕňov sú uložené kotúče v pravidelnom pyramídovom tvare, pričom najväčší je dole a najmenší hore. Úlohou je ich všetky postupne premiestniť na iný tŕň do východiskovej podoby. V jednom ťahu je možné premiestniť iba jeden kotúč a uložiť ho na tŕň tak, aby nebol väčší kotúč položený nad menší na rovnakom úložisku. Vyhráva ten, kto na prestavbu použije najmenej ťahov.

Trojstranná guľôčková pyramída – Zostavy nerozoberateľných guľôčok postavte do vyznačenej trojuholníkovej základne tak, aby vytvorili pravidelný trojstranný ihlan, a to pri dodržaní symetrie farieb vrstiev vonkajších stien.

Písmenkové skladačky – Z dispozičných dielov treba zložiť predvolené písmeno.

Koleso – Zo šiestich priložených segmentov treba zložiť v ohraničenom pôdoryse teleso v tvare kolesa (kotúča).

Téčka – V ohraničenom priestore treba zo štyroch identických komponentov tvaru „T“ zložiť obrazec tak, aby sa navzájom neprekrývali. Úloha má štyri riešenia.

Prekrývajúce sa kruhy – V ohraničenom priestore treba zložiť z troch dvojíc tvarov rovnakej farby obrazec tak, aby boli v jednej rovine v symetrickom obrazci troch prelínajúcich sa kruhov.

Balančný stolík – Umiestnite paličky medzi pevnú podstavu a dosku stolíka tak, aby bola vrchná doska vybalansovaná a udržala sa na nožičkách bez ďalšej opory rúk.

OBLASŤ: Matematika a základné fyzikálne javy

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Hlavolamy môžu byť základom rozvoja poznania, logického myslenia a tvorivosti jednotlivcov, ktoré sú ďalej využiteľné v reálnom živote a napríklad aj v stavebníctve.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina