Voda v pohybe

Expozícia spája javy, ktorých spoločným menovateľom je voda, vodný tok. Pozostáva z častí: Spomalené kvapky, plavebná komora, prekážky, vodné koleso, vodná elektráreň a záplavová dedina.

Princíp:

Spomalené kvapky – Pomocou stroboskopicky osvetlených padajúcich kvapiek je možné vidieť optický klam, vďaka ktorému sa kvapky zdajú byť spomalené.

Plavebná komora – Predstavuje princíp plavebného kanálu – umelo vybudovanej vodnej cesty (so stojatou vodou), prepájajúcej rieky, jazerá, moria, oceány alebo iné vodné diela navzájom.

Prekážky – Umožňujú návštevníkovi pozorovať správanie sa vodného toku v kombinácii s rôznymi bariérami.

Vodné koleso – Demonštrácia funkčnosti mlynského kolesa otáčajúceho sa pod spádom vody.

Vodná elektráreň – Ukážka princípu fungovania vodnej elektrárne na báze premeny mechanickej energie vody na elektrickú energiu pomocou Archimedovej skrutky.

Záplavová dedina – Model dediny, na ktorom sú demonštrované následky povodne – zaplavenie okolia vodného toku spôsobené stúpnutím vodnej hladiny.

Postup:

Ovládajte funkcie plavebnej komory, umiestňujte prekážky do vodného toku, zvoľte si polohu Archimedovej skrutky alebo ochráňte dedinku pred povodňou pomocou protipovodňových bariér.

OBLASŤ: Chémia a materiály

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Prieplav alebo plavebný kanál je bežne využívaný ako vodná cesta (so stojatou vodou), prepájajúca rieky, jazerá, moria a iné. Všeobecne známe využitie má vodná elektráreň ako zdroj elektrickej energie získavanej z vody.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola chemická, Bratislava
Stredná odborná škola polytechnická, Svit
Vysoké školy:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina