Teslov svet

Exponát zavedie návštevníka do sveta elektrických výbojov, bleskov a plazmy, pričom vysvetlí mechanizmus ich vzniku, ich vlastnosti, ako aj konštrukciu prístrojov na ich vybudenie a kontrolu. Exponát pozostáva z nasledovných častí: Jakobov rebrík a Teslova cievka.

Plazma je vysoko ionizovaný plyn, zložený z iónov, elektrónov (a prípadne neutrálnych atómov a molekúl), ktorá vzniká odtrhnutím elektrónov z elektrónového obalu atómov plynu, alebo roztrhnutím molekúl (ionizáciou). Plazma sa zvyčajne považuje za ďalšie skupenstvo hmoty, pretože obsahuje veľké množstvo ionizovaných častíc, je elektricky vodivá.

Princíp:

Jakobov rebrík pozostáva zo zdroja vysokého napätia, izolátorov a 2 vertikálnych elektród, ktoré sú od seba vzdialené v tvare písmena „V“. Demonštruje pohyb plazmy smerom nahor, čo je spôsobené zahriatím miesta elektródy plazmou.

Teslova cievka – Plyn v trubiciach sa po spustení teslovej cievky rozžiari bez priameho elektrického pripojenia trubíc k elektrickej sieti – ide o bezdrôtový prenos elektrickej energie na diaľku. Pri tomto exponáte sa uplatňuje skinefekt, čiže prúdy sa šíria povrchom vodiča nie jadrom.

Iónový lifter – Demonštrácia použitia vysokého napätia na urýchľovanie iónov pozdĺž plochy na vznášadle, ktoré nadnášajú objekt. Urýchľovač iónov a jeho využitie v praxi. Zariadenie generujúce vysoké napätie a vznášajúci sa objekt – LIFTERu, ktorý je poháňaný VN-napätím z generátora. Pracuje na princípe prejavu silovej nerovnováhy nesymetrického kondenzátora pripojeného k zdroju VN-napätia. Obsluha zariadenia má možnosť meniť napätie iónového zdroja a tak meniť výšku LIFTERa, čím sa mení výška levitácie.

Postup:

Jakobov rebrík – Odstúpte do bezpečnej vzdialenosti a sledujte pohybujúcu sa plazmu.

Teslova cievka – Zapnite teslovu cievku. Regulovaním triedy máte možnosť regulovať výkon teslovej cievky, resp. dĺžku výbojov.

Iónový lifter – Návštevník má možnosť zbežne sa zoznámiť s urýchľovačom iónov a jeho využitím v praxi. Zariadenie generujúce vysoké napätie a vznášajúci sa objekt – LIFTERu, ktorý je poháňaný VN-napätím z generátora. Pracuje na princípe prejavu silovej nerovnováhy nesymetrického kondenzátora pripojeného k zdroju VN-napätia. Obsluha zariadenia má možnosť meniť napätie iónového zdroja a tak meniť výšku LIFTERa, čím sa mení výška levitácie.

OBLASŤ: Elektrina, Magnetizmus, Komunikačné technológie

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Vysoké napätie je nevyhnutné pri ekonomickom prenose elektrickej energie a jej distribúcie. Má priamy dopad na efektivitu prenosu elektrickej energie a znižovanie jej strát.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina