Tajomný svet lesa

 

Expozícia priblíži návštevníkovi les ako ekosystém, druhy lesov, ich úlohu v krajine, les ako miesto pre život rôznych druhov rastlín a živočíchov.

Princíp:

Ekosystém je systém, v ktorom sú vo vzájomných vzťahoch všetky spoločenstvá organizmov (rastlinných i živočíšnych) spolu s komplexom všetkých fyzikálnych a chemických faktorov, ktoré vytvárajú prostredie týchto organizmov. Les ako ekosystém je priestorovo a časovo definované spoločenstvo zložené z biotických a abiotických zložiek, ktorého dominantnou zložkou sú lesné dreviny stromovitého vzrastu. Za ekologický prístup označujeme prístup vychádzajúci z hľadiska vzťahov medzi organizmami a prostredím a medzi organizmami navzájom. V stabilných ekosystémoch s veľkou odolnosťou je nahromadená veľká biomasa, ale produktivita je minimálna. Človek však potrebuje stabilitu aj produktivitu a tie sú v úplnej miere nezlučiteľné. Zatiaľ si človek vyberal produktivitu na úkor stability. Je to veľmi nebezpečné a človek sa už neraz dostal do nešťastia a v konečnom dôsledku prišiel o celú produkciu.

Postup:

Dotykom a hmatom porovnajte povrchy dreva, kôry a rôznych typov stromov.

Vypočujte si hlasy rôznych druhov lesnej zveri a vtákov.

OBLASŤ: Človek, Obnoviteľné zdroje, Ekológia

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Ekosystém ako taký je úzko spätý s lesníckym a drevospracujúcim priemyslom, ale tiež poľnohospodárstvom, potravinárstvom, vodným hospodárstvom, energetikou, stavebníctvom, chemickým priemyslom, kozmetikou, ale aj rekreáciou.

 

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:

Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica

Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska, Liptovský Hrádok

Vysoké školy:

Lesnícka fakulta TU, Zvolen

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra