Piliere vedy a techniky

Expozíciu tvorí pomyselný kruh zložený zo šiestich monolitov, ktoré znázorňujú piliere vedy a techniky a predstavujú priezory nasledovných tematických oblastí: A.) Písmo, matematika; B.) Mechanika, robotika; C.) Energia, vlnenie; D.) Priestor, design; E.) Komplexnosť a prostredie; F.) Chaos, usporiadanosť, čas.

A.) Písmo, matematika – Exponát vám umožní vstúpiť do sveta symboliky a kódovania. Porozumiete procesom vzniku symbolov, dát a kódovania v ľudskej a počítačovej komunikácii.

B.) Mechanika, robotika – Exponát vám dá možnosť vidieť svet očami strojov. Umožní vám porozumieť na akých princípoch je založené strojové vnímanie od návrhu až po skladanie a tvorbu zložitých zariadení prostredníctvom aplikovaného, počítačom asistovaného designu.

C.) Energia, vlnenie – Exponát vám dáva jedinečnú možnosť uvedomiť si existenciu energie a zoznámiť sa s jej prejavmi v rôznych formách – vrátane vnímania farieb a vĺn ako foriem prenosu energie v čase a priestore.

D.) Priestor, design – Exponát vás privedie do trojrozmerného priestoru. Umožní vám uvedomiť si a vnímať podstatu existencie trojrozmernosti priestoru, ako aj svoju polohu v ňom a tým vám vysvetlí hravou formou princípy optiky a designu.

E.) Komplexnosť a prostredie – Exponát vám umožní dozvedieť sa originálnym spôsobom ako sa skladajú a vyvíjajú živé organizmy a ekosystémy. Oboznámi vás so základnými prepojeniami jednoduchších jednotiek do zložitejších ako aj s procesmi, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach.

F.) Chaos, usporiadanosť, čas – Exponát vám umožní porozumieť pojmu čas ako následnosti dejov a na príkladoch chemických reakcií, samo usporiadania fraktálov a pod. vás prevedie usporiadaním hmoty z chaosu do organizovanej formy na akú ste zvyknutí v každodennom živote.

OBLASŤ: Matematika, Fyzika, Mechanika, Energetika

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Spomínané oblasti tvoria základ akýchkoľvek priemyselných odvetví a aplikácií.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nitra
Vysoké školy:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojárska fakulta STU
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina