Mesto budúcnosti

Exponát ozrejmuje princípy „Smart“ technológií ako technológií pre riadenie činnosti budov a miest budúcnosti. Pozostáva z obrazovej časti s popisom na veľkoplošnom tlačenom paneli a interaktívnej časti zabudovanej vnútri panela.

Princíp:

Exponát približuje správanie sa inteligentného expertného systému. SmartCity „sleduje“ činnosť návštevníkov prostredníctvom senzorov a vyhodnocuje ovládanie elektronických prvkov riadiacich osvetlenie a iné funkcie exponátu. Súčasťou exponátu je interaktívne meniaca sa obrazová informácia na LCD paneli a zvuková kulisa vydávaná panelom.

Postup:

Sledujte ako sa mení osvetlenie niektorých častí mesta. Panel bude reagovať na vašu prítomnosť aj zvukovým prejavom. Na jednotlivých doplňujúcich textoch a obrázkoch máte možnosť dozvedieť sa čo je to „SmartCity“, ako sa využívajú „Smart“ technológie pre efektívne a včasné riešenie požiadaviek jednotlivých oblastí mesta. Môžete vidieť príklady toho ako pohotovo dokážu tieto „Smart“ systémy reagovať na aktuálny stav a zmeniť infraštruktúru v oblasti dopravy, zdrojov vody a energií atď.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Optimalizácia životného prostredia v mestách inteligentným riadením dopravy, zásobovania a v priestoroch obytných, administratívnych, výrobných a iných.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina