Mechanika pohybu

Exponát demonštruje, čo je to trenie a aký má trecia sila vplyv na pohyb. Trenie je jav, ktorý vzniká pri pohybe telesa po telese. Väčšinou sa trením myslí trenie medzi pevnými telesami. Pri každom trení existuje trecia sila, ktorá pôsobí vždy proti smeru pohybu. Mechanická práca potrebná na prekonanie trecej sily sa prevažne mení na teplo.

Princíp:

Proti-bežné kolesá – V stole sú zabudované dve ozubené kolesá, z ktorých jedno je poháňané ručne alebo elektromotorom. Každé ozubené koleso je spojené pomocou remeňa s dreveným kolesom s hladkým povrchom. Kolesá sa točia proti sebe. Na kolesách je v žľabe so zarážkami položená drevená doska, ktorá sa vplyvom trenia pohybuje. Zarážky na koncoch žľabu zabraňujú vyleteniu dosky.

Pohybový disk – otáčajúca sa točňa – Demonštruje fyzikálne vlastnosti súvisiace so vznikom odstredivej sily v neinerciálnej vzťažnej sústave a pohyboch v silovom poli pri trení.

Hroty – Vyjadruje vzťah trenia v závislosti od uhla úchopovej roviny a sily uchopenia.

Postup:

Proti-bežné kolesá – Spustite motor tlačidlom alebo roztočte kolesá a sledujte ako sa dá doska do pohybu. Ďalej máte možnosť interaktívne meniť smer chodu motora.

Pohybový disk – otáčajúca sa točňa – Na točňu ukladajte telesá (krúžky a guľky) a sledujte ako sa rozptýlia okolo rotačnej časti.

Hroty – Jednoručne prstami uchopte telieska za kužeľovitú časť a pokúste sa ich vybrať z otvorov.

OBLASŤ: Matematika a základné fyzikálne javy

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Koeficient trenia je jeden zo základných vlastností priemyselných materiálov, ktoré určujú ich použitie (napríklad ložiská prevodovky) a tiež životnosť pri spotrebe.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Strojnícka fakulta TUKE, Košice
Elektrotechnická fakulta UNIZA, Žilina