Hybnosť telies

Cieľom exponátu je vytvorenie priestoru na overenie zákonov mechaniky, ako je zákon zachovania hybnosti, zákon dopadu a odrazu, hravou interaktívnou formou. Exponát tvorí biliard (bez dier) s okrúhlym pôdorysom.

Princíp:

Pri biliarde sa využíva Newtonov zákon akcie a reakcie, keď guľa v pohybe dá pri náraze do pohybu guľu v pokoji. Taktiež je potrebné zarátať trenie, teda odpor plochy, na ktorej sa gule pohybujú, čo spôsobuje spomalenie gúľ. Taktiež tu platí, že uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu, z čoho je možné dopredu určiť ďalší smer gúľ po náraze. Platí to však aj pri kruhovom stole?

Postup:

Uveďte do pohybu gule na hracej ploche biliardu a sledujte ich správanie sa, napríklad smer ich trajektórie po náraze.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Vychádzajúc zo známych prírodných zákonov je možné vytvárať zaujímavé herné systémy pre profesionálny šport i zábavu. Rovnako exaktne stanoviť bezpečnostné pravidlá napríklad v motoristickom športe, určiť podmienky pre bezpečnosť dopravných systémov. Testovať materiály a ich vlastnosti vo vzájomnej interakcii.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Strojnícka fakulta STU
Strojnícka fakulta TUKE
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina