TAJOMNÝ SVET LESA

TAJOMNÝ SVET LESA

Expozícia priblíži návštevníkovi les ako ekosystém, druhy lesov, ich úloha v krajine, les ako miesto pre život rôznych druhov rastlín a živočíchov.

Princíp:

Ekosystém je systém, v ktorom sú vo vzájomných vzťahoch všetky spoločenstvá organizmov (rastlinných i živočíšnych) spolu s komplexom všetkých fyzikálnych a chemických faktorov, ktoré vytvárajú prostredie týchto organizmov. Les ako ekosystém je priestorovo a časovo definované spoločenstvo zložené z biotických a abiotických zložiek, ktorého dominantnou zložkou sú lesné dreviny stromovitého vzrastu. Za ekologický prístup označujeme prístup vychádzajúci z hľadiska vzťahov medzi organizmami a prostredím a medzi organizmami navzájom. V stabilných ekosystémoch s veľkou odolnosťou je nahromadená veľká biomasa, ale produktivita je minimálna. Človek však potrebuje stabilitu aj produktivitu a tie sú v úplnej miere nezlučiteľné. Zatiaľ si človek vyberal produktivitu na úkor stability. Je to veľmi nebezpečné a človek sa už neraz dostal do nešťastia a v konečnom dôsledku prišiel o celú produkciu.

Postup:

Dotykom a hmatom porovnajte povrchy dreva a kôry rôznych typov stromov.

Vypočujte si hlasy rôznych druhov lesnej zveri a vtákov. A