Elektromagnetické vlny

Exponát prevedie návštevníka vývojom komunikačných metód a technológií od ranných počiatkov ľudstva až po súčasnosť. Skladá sa z nasledovných častí: InterCom a elektromagnetický smog.

Princíp:

InterCom – Expozíciu tvorí sada stolných modelov významných typov komunikačných zariadení používaných od minulosti až po súčasnosť.

Elektromagnetický smog – Základom exponátu je pohyblivé rameno so snímačom elektromagnetického poľa. Rameno je možné presúvať nad meranými elektrickými spotrebičmi, ktorých intenzita sa zobrazuje na obrazovke.

Postup:

Na informačnom paneli máte možnosť oboznámiť sa s vývojom jednotlivých druhov komunikácie od minulosti až po súčasnosť.

InterCom – Vyskúšajte si funkčný telegraf pre vysielanie a prijímanie signálov v Morseovej abecede. Taktiež máte možnosť ovplyvňovať prenos obrazu a zvuku pomocou laserového lúča a sledovať tak ako prenos signálu ovplyvňuje rušenie.

Elektromagnetický smog – Presúvaním ramena ponad elektrické spotrebiče máte možnosť odmerať vyžarované elektromagnetické pole, ktoré sa zobrazí na obrazovke. Skúste si odmerať intenzitu poľa vyžarovaného vašim mobilným telefónom, prípadne sledujte ako sa mení intenzita elektromagnetického poľa pri realizácii hovoru.

OBLASŤ: Elektrina, Magnetizmus, Komunikačné technológie

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Prenos signálu elektromagnetickými vlnami tvorí základ komunikačných prostriedkov z minulosti. Výskum v oblasti dopadu elektromagnetického smogu na životné prostredie a jeho interakcia s človekom je zásadná z hľadiska ďalšieho rozvoja komunikačných technológií a zabezpečenia zdravia obyvateľstva.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola technická, Košice
Vysoké školy:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Strojnícka fakulta STU, Bratislava
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina