Aurelium po servisnej odstávke bude otvorené 5x do týždňa

Čo všetko sme počas našej odstávky stihli ?

 1. Naša Panoráma je opäť interaktívna! Môžete si prezerať rôzne fantastické scenérie
 2. Exponát „ Čiernej diery“ sme stabilizovali a zaťažili štrkom
 3. Vyčistili sme filtre dymostroja, ktorý dotvára laserovú show
 4. Archimedova  špirála je kompletné vyčistená a môže slúžiť ďalej
 5. Exponát Ponorka  získala regulovanejší pohyb a je ľahšie ovládateľná
 6. Pascalov zákon  má vymenené tesnenia piestov
 7. Exponát Bicykel je pojazdný s vymenenou dušou v pneumatike
 8. Van den Graafov generátor je bezpečný s repasovaným izolačným kobercom
 9. Vodný svet  má vyčistené rozvody, nádrž aj filtre
 10. Počítače opäť „dýchajú“ vďaka vyčisteniu a novým aktualizáciám
 11. Pokazené zábradlie na tribúne je opäť funkčné
 12. Popisky exponátov sú viditeľnejšie.
 13.  Pribudne aj brožúra pre anglicky hovoriacich návštevníkov

 

Tešíme sa na vás.

Team Aurelium