A predsa sa točí

Exponát rozvíja základné princípy mechaniky a vedeckého rozmýšľania na príklade snahy vynálezcov zostrojiť Perpetuum mobile.

Princíp:

Perpetuum mobile je hypotetické zariadenie, ktoré by trvalo vykonávalo prácu bez dodávania mechanickej energie (perpetuum mobile prvého druhu), alebo hypotetický periodicky pracujúci stroj, ktorý by všetko teplo odobraté zo zdroja premieňal na prácu (perpetuum druhého druhu).

Postup:

Exponát uveďte do pohybu roztočením a sledujte jeho správanie sa.

OBLASŤ: Mechanika, Termika, Strojárstvo

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: V prípade plnej funkčnosti by bolo zariadenie „perpetuum mobile“ dokonalým zdrojom energie.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola, Košice
Vysoké školy:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Strojnícka fakulta STU
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina