Energia budúcnosti

Sústava exponátov má za úlohu demonštrovať moderné zdroje obnoviteľnej energie. Pozostáva z častí: Dynamo, vertikálna vrtuľa, meteostanica, fotovoltaický panel.

Princíp:

Dynamo – Zariadenia na premenu krútiaceho momentu (mechanickej práce) na elektrickú energiu.

Vertikálna vrtuľa – Demonštrácia princípu fungovania veternej elektrárne, kde sa na základe rýchlosti vetra a otáčok vrtule produkuje elektrická energia.

Meteostanica – Zariadenie určené na meteorologické pozorovanie a meranie meteorologických prvkov

Fotovoltaický panel využíva slnečnú energiu (fotóny) zo slnka na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaického účinku. Fotovoltaický článok priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu.

Postup:

Dynamo – Šliapaním na eliptickom trenažéri roztáčajte dynamo, vyrobíte tak elektrickú energiu.

Vertikálna vrtuľa – Fúkajte na vrtuľu a sledujte ako sa v závislosti od množstva vzduchu vyrába energia.

Meteostanica – Na displeji máte možnosť vidieť množstvo vyrobenej energie podľa reálnych klimatických podmienok.

Fotovoltaický panel – Panel natáčajte, prípadne regulujte intenzitu osvetlenia a sledujte na grafe ako sa v závislosti od vašej manipulácie vyvíja množstvo vyprodukovanej energie.

OBLASŤ: Človek, Obnoviteľné zdroje, Ekológia

PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE: Dynamo alebo alternátor sú základom výroby elektrickej energie v bežnom živote aj priamo v elektrárňach. Rovnako je v súčasnosti alternatívnym/obnoviteľným zdrojom energie fotovoltaický panel.

MOŽNOSŤ ŠTÚDIA:

Stredné školy:
Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava
Stredná odborná škola, Košice
Vysoké školy:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Strojnícka fakulta STU
Elektrotechnická fakulta, UNIZA, Žilina